114 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา

1. เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
2. ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระบบ AMSS)
3.ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment)
ของกรมบัญชีกลาง
4. ฐานข้อมูลโปรกรมระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
5. ฐานข้อมูลระบบ GF-MIS
6. ฐานข้อมูลโปรแกรม DMC
7. ฐานข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
8.
Comments