1305 คู่มือการปฏบัติงาน...กลุ่มบริหารงานบุคล

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวลักขณา เฉลียวฉลาด


นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง


นางสาววราภรณ์ แสนกล้า


นายเกียรติเกษม แก้วอาจนางสาวปภาดา ศรีแขไตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางวราภรณ์ แสนกล้า


นาวสาวภัคนันท์ อ่อนฮุย


นางภัชราภรณ์ บัวขวา


นางวราภรณ์ แสนกล้า

Comments