O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ
  ของหน่วยงาน

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่าง
  น้อย 6 เดือนแรกของ
  ปีงบประมาณ