O16 รายงานผล การสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ

รายงานผล การสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Comments