O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน 
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
-  งบประมาณประจำปี  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565