O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ

Ċ
อุดมพร กันทะใจ,
14 ส.ค. 2564 03:23
Comments