O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments