33 การเปิดโอกาส ให้เกิดการ มีส่วนร่วม


  • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
  • หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
  • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Comments