34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร


-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
-จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน


Comments