35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
-เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Comments