O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ o39
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน
 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Embed gadgetĊ
อุดมพร กันทะใจ,
13 ส.ค. 2564 22:37
Comments