41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Embed gadget


Comments