O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
Ċ
อุดมพร กันทะใจ,
13 ส.ค. 2564 09:09
Comments