O8 Q&A

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     095-524-2602  080-074-6939   043-273774    fax 043-273774

 • นาสุเนตร์  ทองโพธิ์                                                                   รอง ผอ.สพท. 089-842-7788

 • ดร.อุดมพร กันทะใจ                                                                    รอง ผอ.สวพท.  083-357-8019

  นางสาดวงใจ  ถวิลไพร                                                               รอง ผอ.สพท.  098-5865857

  กลุ่มอำนวยการ    043-272818                                                    ผู้อำนวยการกลุ่ม 088-569-9924

  กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์   043-274204   Fax 043-274204     ผู้อำนวยการกลุ่ม 090-981-3558

  กลุ่มนโยบายและแผน 043-274179                                              ผู้อำนวยการกลุ่ม 081-708-2074

  กลุ่มบริหารงานบุคคล  043-274036                                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 0862338963

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-4581936       ผู้อำนวยการกลุ่ม 084-261-7007

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  043-272685                                    ผู้อำนวยการกลุ่ม 089-637-8108 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                         ผู้อำนวยการกลุ่ม 088-065-6507

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  043-008492 และ 086-458-1936

                                                                                                    ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม 086-856-7270

  กลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี                                                               ปฏิบัติหน้าทึ่ผู้อำนวยการกลุ่ม 099-209-7187 

  หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                   หัวหน้าหน่วย  088-569-9932

  ติดต่อ webmaster 043-008492 และ 086-8567270  e-mail: ictkk2@gmail.com

https://www.facebook.com/prkk2Ċ
อุดมพร กันทะใจ,
13 ส.ค. 2564 21:48
Comments