ใบประกาศ 2561

การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด

โพสต์โดยนายเทอดชัย บัวผาย

วิทยากร การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด  “HOW  DO  WE  STEP  ACROSS  BLAK  HOLES  TOGETHER ? ”

4. เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์14 พ.ค. 2561 02:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 02:57 ]

เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
1. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   

3.การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 พ.ค. 2561 06:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 20:05 ]

ใอบรมเชิงปฏิบัติการ  computer หลักสูตร 1  วันที่ 30 เมษายน 2561     | ผ่านการอบรม | คณะวิทยากร|
------------------------------
2. หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 1  พฤษภาคม 2561  ใบประกาศ รุ่นที่ 2   | ผู้ผ่านการอบรม | | วิทยากร
----------------------------
3. อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 2  พฤษภาคม 2561   ใบประกาศ  |ผู้ผ่านการอบรม | วิทยากร

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:27โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ 

1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 06:06 ]

งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560

1-5 of 5