ใบประกาศ 2561

เกียรติบัตรผ่านการอบรม

โพสต์23 พ.ย. 2561 00:12โดยประสงค์ พรหมเมตตา

โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ใบประกาศ การทดสอบออนไลน์ NEW DLTV

โพสต์26 ก.ย. 2561 01:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ใบประกาศ การทดสอบออนไลน์ NEW DLTV 

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

โพสต์11 ก.ค. 2561 03:18โดยนายมหรรณพ สมอเนื้อ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย     
เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:52โดยนางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 03:16 ]

อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET คลิกใบประกาศวิทยากร    คลิกใบประกาศผู้ผ่านการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 02:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2561 02:11 ]

 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
       | ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม  ใบประกาศ  | รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 |     รุ่นที่ 3    รุ่นที่ 4  |   ใบระกาศ วิทยากร

การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด

โพสต์21 พ.ค. 2561 00:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:41 ]

โรงรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านแฮด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   จัดเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “HOW  DO  WE  STEP  ACROSS  BLAK  HOLES  TOGETHER”   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยากรจา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา ผู้อำวยการโรงเรียนบ้านหัวนาและคณะ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2  

4. เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์14 พ.ค. 2561 02:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2561 02:57 ]

เป็นผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
1. ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   

3.การอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 พ.ค. 2561 06:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 20:05 ]

ใอบรมเชิงปฏิบัติการ  computer หลักสูตร 1  วันที่ 30 เมษายน 2561     | ผ่านการอบรม | คณะวิทยากร|
------------------------------
2. หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 1  พฤษภาคม 2561  ใบประกาศ รุ่นที่ 2   | ผู้ผ่านการอบรม | | วิทยากร
----------------------------
3. อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT  
วันที่ 2  พฤษภาคม 2561   ใบประกาศ  |ผู้ผ่านการอบรม | วิทยากร

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:27โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ 

1.งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 พ.ค. 2561 23:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2561 23:00 ]

งานนิทรรศการในงานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice) ปีการศึกษา 2560


2. ใบประกาศผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  | ทำเนียบรายชื่อ | ใบประกาศ เลขที่ 1-100  | | 101-200| 201-300 | 301-400|

1-10 of 10