เกียรติบัตร


15 ค่าย OBEC ACTIVE LEARNING

โพสต์19 ส.ค. 2560 23:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ค่าย  OBEC ACTIVE  LEARNING

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ Smart OBEC

โพสต์5 ส.ค. 2560 05:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ  Smart OBEC    ให้กับครูธุรการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียน  วันที่ 19-22 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ITEC  อาคาร 2 ชั้น 2
เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม   บุคลากร สนงผู้ผ่านการอบรม 1-60   61-121 | วิทยากร|

13 การอบรมผู้ดูแลระบบ และครู ICT โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์29 ก.ค. 2560 17:24โดยนายเทอดชัย บัวผาย

13 การอบรมผู้ดูแลระบบ และครู ICT โรงเรียนประชารัฐ

12 ใบประกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET)

โพสต์23 ก.ค. 2560 19:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 21:33 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตอน การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / O-NET) ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม   ใบประกาศ รุ่น1   ใบประกาศ รุ่น 2   ใบประกาศ รุ่น 3      วิทยากร

11 เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์25 มิ.ย. 2560 01:39โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 01:44 ]

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1. เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม  ทำเนียบผู้ผ่านการอบรม | เกียรติบัตร 1-50  เกียรติบัตร 51-100| 

10 เกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 00:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 00:42 ]

10 เกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2560  คลิกที่นี่

09 เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 00:38 ]

. ผลการแข่งขัน  ทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

๐๑เขียนเรียงความ ป.๔- ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๒เขียนเรียงความ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๓แต่งกลอนสี่ ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๔แต่งกลอนสุภาพ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๕อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๖อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๗อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๘คัดลายมือ ป. ๑ - ๓ ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๐๙คัดลายมือ ป. ๔ - ๖ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๐คัดลายมือ ม. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๑เขียนตามคำบอก ป. ๑ - ๓ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๒เขียนตามคำบอก ป. ๔ - ๖ (แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนใบประกาศครูฝึกฝึกสอน
๑๓เขียนตามคำบอก ม. ๑ - ๓(แก้ไข)ใบประกาศนักเรียนแก้ไขใบประกาศครูฝึกฝึกสอน

4.  ประสาน ศน มหรรณพ สมอเนื้อ 08-8572873

08 เกียรติบัตร อบรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย

บรมหลักสูตร การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ITEC)

07 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแกนนำ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์19 มิ.ย. 2560 05:57โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 08:34 โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแกนนำ  เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ใบเกียรติบัตร O ครูผู้ผ่านการอบรมลขที่ |1-50|  |51-100|  |101-150|  |151-200|  
                                                  |201-250  |251-300 |301-350| |351-400||402-432|
                  O ผู้บริหารสถานศึกษา 
                  O วิทยากร

06ใบประกาศบูรณาการการจัดกิจกรรมตามแนวทาง STEM ศึกษา ระดับปฐมวัย (STEM Education Camp)

โพสต์8 มิ.ย. 2560 05:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2560 01:14 ]

บูรณาการการจัดกิจกรรมตามแนวทาง STEM ศึกษา ระดับปฐมวัย (STEM Education Camp)  ผู้ผ่านการอบรม  วิทยากร

1-10 of 15