16 ใบประกาศ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2560 02:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย
การอบรมหลักสูตร  “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Comments