กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.เทอดชัย บัวผาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายพชร  พิฆาตไพรี
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ การกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร