โครงการพาน้องกลับมาเรียน

แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับสูตรระบบการศึกษา