eoffice

ระบบ e-office มีเหตุขัดข้องด้านฐานข้อมูล เมือวันที่ 19 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา บัดนี้ได้นำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน  อาจมีหนังสือราชการบางส่วนกู้กลับมาไม่ครบ ขอความกรุณา เจ้าหน้าที่ ที่มีหนังสือราชการที่โรงเรียนยังต้องปฏิบัติอยู่ กรุณาส่งเข้าระบบอีกครั้ง  
Comments