หน่วยตรวจสอบภายใน

1นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์  

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

2นางสาวปราณี  ฆ้องวงศ์ 

ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ