หน่วยตรวจสอบภายใน

1

นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ์  

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

2

นางสาวปราณี  ฆ้องวงศ์ 

ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ