บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

นางรดา  ธรรมาภิสมัย 
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางวรรณวิไล  ขุมดินพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน

 

นางนุจริน  โชติญาโน  ตำแหน่ง 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

นายสนธยา  มูลน้อย 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางจิราพร  ศรสุรินทร์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ

 

นางสาวฐิตารีย์  ภูมิเนาว์นิล 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  

 

นางสาวเบญจวรรณ อันภักดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

นายสมจิต  สิทธิบุ่น
ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ ช.4  

 

นายนัชนารถ  โกจารย์ศรี ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ ช.4  ตำแหน่งเลขที่ 3887

 

นายเทอดศักดิ์  วินไธสง  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 

นายกิตติพงศ์  จำปาทิ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายประหยัด  ธิธรรม 
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 

นายครึกฤทธิ์  เพียรแก้ว
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางทองใบ  สิทธิบุ่น ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 

นางสาวสุลัดดา  หอมทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายนิเวส  หนูจิตร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

 

นายบุญจันทร์  พาสร้อย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

 

นายทองใบ  ดีทุม ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

 

 

 

 

Comments