ข่าวด่วน สพป.ขก2


การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์19 พ.ย. 2562 18:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ / รอบสอง ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ / รอบสาม จัดค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net  สำหรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา โทร ๐๘ ๗๙๕๑ ๖๙๗๙ 

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลBig Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์29 ต.ค. 2562 08:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2562 07:36 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://edc.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562-9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา   

4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  https://edc.moe.go.th
7. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่
8. ดูผลการ รายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน


ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
  1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา
  3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 00:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน  โครงการปิดเทิมเติมความรู้ ครั้งที่ 18  คลิกที่นี่

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์17 ก.ย. 2562 09:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562  คลิกรายละเอียดต่อที่นี่ ครับ

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

โพสต์24 ส.ค. 2562 16:28โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning    เพื่อของบประมาณ สนุนสนุน รายละเอีดคลิกที่นี่

ข่าว มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 16:34 ]

ข่าว  มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่   https://www.sillapa.net/home/

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน   และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน  รวมทั้งสิ้นโรงเรียนละ  3 คน    ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:30โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สสวท.จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2392 4021 ต่อ 2203 (นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว และนายจเร  ปานเมือง) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แจ้งส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สทศ. จึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 28 สิงหาคม  2562  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย ครับ

1-10 of 206