ข่าวด่วน สพป.ขก2


การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com

โพสต์21 พ.ย. 2565 00:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2565 23:23 ]

การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย www.office.com   รายละเอียดคลิกที่นี่ 

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565

โพสต์14 พ.ย. 2565 18:09โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ตุลาคม 2565  รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

โพสต์4 พ.ย. 2565 01:42โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สมัครระหว่างวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2565   เวลาราชการ ประกาศที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือก ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

โพสต์3 พ.ย. 2565 01:45โดยภัชราภรณ์ บัวขวา   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2565 01:51 ]

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  แทนตำแหน่งที่ว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒   ประกาศที่นี่

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565 (สิ้นปีงบประมาณ 2565)

โพสต์18 ต.ค. 2565 00:19โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  กันยายน 2565 (สิ้นปีงบประมาณ 2565)  รายละเอียด

สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ งบ 2567

โพสต์17 ต.ค. 2565 18:35โดยเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้โรงเรียนเป้าหมาย ศึกษาและเลือกรูปแบบที่โรงเรียนต้องการ และกรอกข้อมูลความต้องการ ผ่านเว็บไซต์ ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น
1. หนังสือราชการ
2. รูปแบบคอมพิวเตอร์
3. โรงเรียนที่เคยได้รับงบ 60-66 แล้ว ไม่ต้องกรอก
4. กรอกข้อมูลที่นี่ http://techno.obec.go.th/schcomp_67 (UN/PW รหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน
5. โรงเรียนเป้าหมาย ดูรหัส SMIS 8 หลัก

โรงเรียนกรอกข้อมูลภายใน 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

เชิญชวน สมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ (ช่วงปิดภาคเรียน)

โพสต์12 ต.ค. 2565 20:41โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2565 15:32 โดย ดร.เทอดชัย บัวผาย ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินการโครงการ ปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 20 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้การทำงานและเพื่อการเรียนการสอน หลักการ สมัครตามความสมัครใจ จัดกิจกรรมอบรมในช่วงปิดภาคเรียน 1.หนังสือราชการ2.ตารางอบรม3.สมัครออนไลน์
3.1 หลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565 (รับจำนวน 45 คน เวลา 2 วัน ) 
 3.2 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Site วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565 (รับจำนวน 45 คน เวลา 2 วัน ) 
 สถานที่อบรมศูนย์ ICT อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2
ผู้ประสานงานโครงการ ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ 096-8567270
รายละเอียด คลิกที่นี่ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์6 ต.ค. 2565 23:19โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สพป.ขอนแก่น เขต 2   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   ประกาศคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์5 ต.ค. 2565 02:34โดยภัชราภรณ์ บัวขวา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ประกาศคลิกที่นี่

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565

โพสต์4 ต.ค. 2565 01:51โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  กันยายน 2565  รายละเอียด

1-10 of 324