ข่าวด่วน สพป.ขก2


สมัคร สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ สพป ขอนแก่น เขต 2

โพสต์12 ม.ค. 2565 03:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2565 08:19 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประกาศจัดตั้ง ชมรมวิชาการ ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการทำงานและเพื่อการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมหลัก ในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสื่อการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและหน่วยงาน เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ทุกตำแหน่งสมัครสมาชิกออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

การย้ายข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

โพสต์28 ธ.ค. 2564 20:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู รับทราบ  โดยหากมีผู้ประสงค์ย้ายไปดำรงใน สพป ขอนแก่น เขต 2  (การย้ายปกติ)

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โพสต์23 ธ.ค. 2564 20:31โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP)

โพสต์14 ธ.ค. 2564 01:16โดยwannapa suarod

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP)
    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี 2565 รายละเอียดที่นี่

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์9 ธ.ค. 2564 01:21โดยwannapa suarod

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯและสิ่งก่อสร้าง  คลิกรายละเอียดที่นี่

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  คลิกรายละเอียดที่นี่

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  คลิกรายละเอียดที่นี่

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด

โพสต์17 พ.ย. 2564 18:33โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2564 18:50 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ   

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์หมายเลข 043-274204 คลิกรายละเอียดที่นี่

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โพสต์14 พ.ย. 2564 23:24โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2564 20:32 ]

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด

แจ้งเข้าดำเนินติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 และ IC4 ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์1 พ.ย. 2564 20:29โดยwannapa suarod

แจ้งเข้าดำเนินติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 และ IC4 ประจำปีงบประมาณ 2564  

แจ้งเข้าติดตั้ง ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์1 พ.ย. 2564 20:06โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2564 20:10 ]

แจ้งเข้าติดตั้ง ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564
 ด้วย สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งและส่งมอบที่โรงเรียน เพื่อการดำเนินการเป็นไกด้วยความเรียบร้อย

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ 2564)

โพสต์21 ต.ค. 2564 00:22โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2564 00:22 ]

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด

1-10 of 267