ข่าวด่วน สพป.ขก2


เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา

โพสต์14 ส.ค. 2560 08:54โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 04:48 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ได้จัดทำเว็บไซต์บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา โรงเรียนและศูนย์เครือข่ายสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้  คลิกที่นี่

แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET2560

โพสต์7 ส.ค. 2560 02:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
         ขอความร่วมมือส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2560  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย
         พร้อมพิมพ์รายงานผลการส่งข้อมูลหน้าจอระบบออนไลน์ แล้วผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน ลงนามกำกับ ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อการตรวจสอบในลำดับต่อไป

เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ สถานศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพิ่มความรู้: OBEC Active Learning Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ)

โพสต์18 ก.ค. 2560 02:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2560 08:25 ]

                  ด้วยสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเพื่อให้โครงการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลา: OBEC Active Learning Camp ในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียน ตามความพร้อมและความเหมาะสม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงได้คัดเลือกกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชีวิตที่เป็นเจ้าของภาษาได้ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 

เจ้าของเรื่อง : นายเทอดชัย   บัวผาย  ศึกษานิเทศก์
086-8567270  ictkk2@gmail.com
     

สำรวจข้อมูล ICT โรงเรียนประชารัฐ ด่วน

โพสต์17 ก.ค. 2560 18:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 22:13 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยเชิญศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบด้าน ไอซีที ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2560  โดยให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การวางแผนบริหารโครงการ การพัฒนาบุคลากร และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในโครงการประชารัฐสำรวจข้อมูลตามแบบ และกรอกข้อมูล ลงระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์สนับสนุนโครงการ http://kkn2.in.th/pracharathkk2/ โดยให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เพื่อจะได้นำข้อมูลเข้าประชุมต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย 086-8567270 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์17 ก.ค. 2560 02:31โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพบ้านไผ่  โรงพยาบาลบ้านไผ่  ร่วมกับสพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดให้มีโครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี
2560    ดังนั้น  จึงขอเชิญครูอนามัยโรงเรียนหรือผู้แทน ในศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านไผ่ จำนวน  1  คน เข้าร่วมใประชุมในวันที่  18  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.30 น.  ณห้องประขุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 01:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วย กรมบัญชีกลาง  ไ้ด้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560"  รายละเอียด

สพฐ ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 19:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 22:02 ]

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  บางกลุ่มสาระ  รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์15 ก.ค. 2560 18:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2560 18:16 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ัยง สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่

เรื่อง การขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:03โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 02:03 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้รายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เมลล์ machee999@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้จัดทำข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่โรงเรียนรายงานในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงภายในครอบครัว ให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เองตามควรแก่อัตภาพไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น และขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการดังนี้
๑. โรงเรียนที่เคยรายงานข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการติดตามช่วยเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑ (หากไม่ได้เก็บสำเนาไว้ที่โรงเรียนติดต่อขอทราบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือที่ นางพรเพ็ญ กรีเงิน) ได้ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ หรือเห็นว่ามีประชากรวัยเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒,๓
๒. โรงเรียนที่ไม่ได้รายงานข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการติดตามช่วยเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ฯ มีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์สำหรับประชากรวัยเรียนในโรงเรียนได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒,๓
๓. โรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนี้
๓.๑ ให้จัดทำแบบบันทึกขอความช่วยเหลือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔ สำหรับประชากรวัยเรียนในโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือ จำนวน ๑ คน ต่อ ๑ ชุด
๓.๒ สรุปข้อมูลตามบัญชีสรุปงบหน้าเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. โรงเรียนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ (ไม่รับเอกสารทาง E-mail) ที่นางพรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จักขอบคุณยิ่ง   คลิกที่นี่

การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์13 ก.ค. 2560 08:32โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 08:32 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งได้มอบทุนเป็นประจำทุกปี ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นทุนแบบให้เปล่าไม่มีีข้อผูกพันใด ๆและไม่ต่อเนื่อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศูนย์ละ 1 คน
และมัธยมศึกษา ศูนย์ละ 1 คนสำหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาใดไม่มีโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้พิจารณานักเรียนรับทุนระดับประะถมศึกษา 2 คน ส่งภายในวันที่ 19กรกฎาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1-10 of 124