ข่าวด่วน สพป.ขก2


ตัวอย่าง/เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 01:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เอกสารรายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    รายละเอียดคลิกที่นี่

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค

โพสต์7 ธ.ค. 2560 14:05โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค  คลิกที่นี่

การทำสัญญาจ้างพี่เลี่ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์13 พ.ย. 2560 09:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับกำรแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณประจ ำปี 2561 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  โดยนำเอกสารมาทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้คลอดชีวิต  สพป.ขอนแก่น เขต 2รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:29โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ค่าย STEM Education และการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติจริง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจ ได้ศึกษาจากเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kksci.com/  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๖๔๕๕ ๙๕๓๓

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:25โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นและสถานศึกษาเครือข่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชน “ได้รับความรู้คู่ความบันเทิง” เกิดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายเสรี  นามจำปา  ๐๙ ๗๓๐๑ ๙๔๖๒

การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:57โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สสวท. ได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน ในระดับอำเภอทุกสังกัดให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ และเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนได้เข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดับอำเภอ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดย สสวท. จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ หนังสือเรียน คู่มือครูของ สสวท. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับชั้นเรียน
แจ้งโรงเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย สสวท.จะประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:51โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจะปิดการรับสมัครในวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.obecimso.net  และ www.imso.go.th  

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:44โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำประกาศเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรองรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA ๒๐๑๘) ดังเอกสารที่แนบ

การสมัครกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์9 ต.ค. 2560 19:50โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 21:25 ]

เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครเป็นกรรมการตัดสินได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 
โดยส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ไปที่ prapro29@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
เพื่อคัดเลือกส่งส่วนการดำเนินงานต่อไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย(แบบฟอร์มส่งข้อมูล)

1-10 of 138