ข่าวด่วน สพป.ขก2


ด่วนที่สุด การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:18 ]

การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งข้อมูลภายใน 12 มิถุนายน 2561   คลิกที่นี่

ข่าว HOT โครงการอบรมครูครบวงจร (งบ 10,000 บาท)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 06:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ข่าว HOT วันนี้ โครงการอบรมครูครบวงจร สพป.ขก 2 จัดทำเว็บไซต์ สนับสนุนโครงการ  (งบ 10,000 บาท) คลิกที่นี่ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

โพสต์27 พ.ค. 2561 20:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2561 20:49 ]

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์22 พ.ค. 2561 07:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 15:18 ]

ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล (Video Conference)  เกี่ยวกับเทียม รูปแบบใหม่ (New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา ออกอากาศในช่องทาง OBECTV2  และ OBECTVONLINE ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งมายังโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนอนุบาล ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดสอนอนุบาล ได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตามตัวอย่างแบบสำรวจเก็บไว้เป็นข้อมูลของโรงเรียนและต้องกรอกออนไลน์ ทาง  http://www.dlthailand.com/dltvkd/  ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.เพื่อขอรับสนับสนุนอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) ให้ทันการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการกรอกข้อมูล   นายเทอดชัย บัวผาย ๐๘๖-๘๕๖๗๒๗๐ และ นางจิระภา  ธรรมนำศีล ๐๖๑-๙๖๕-๔๔๒๙ | คลิกหนังสือราชการ   |  คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์ |  

การประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV (9 พค 2561)

โพสต์6 พ.ค. 2561 20:48โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 15:11 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW  DLTV โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับชมพร้อมกัน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่บรรจุในตำแหน่งใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558- 2561 (รายชื่อดังแนบ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  กำหนดจุดอบรม รับชุมพร้อมกัน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30   ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพป. ขอนแก่น เขต 2  รายละเอียดดังหนังสือราชการ     รายละเอียดดังแนบ 
สรุปช่องทางการถ่ายทอดสด ดาวน์โหลดเอกสาร และทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม
___________________

ช่องทางถ่ายทอดสด
1. ช่อง DLTV13 และ DLTV15 - ถ่ายทอดสด
2. ลิงค์ youtube OBEC TV : http://gg.gg/a61ub
3. ลิงค์ Facebook  OBEC TV : http://gg.gg/a61uh
4. เว็บไซต์ มูลนิธิฯ www.dltv.ac.th
5. เว็บไซต์ www.dlit.ac.th 
6. เว็บไซต์ www.dlthailand.com

ช่องทางรับชมย้อนหลัง พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร

1. เว็บไซต์ www.dlit.ac.th 
2. เว็บไซต์ www.dlthailand.com
ระบบการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล 
"การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" 
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

 
 https://sites.google.com/a/dlthailand.com/homepage/dltv2018
                  
                  

รับสมัครเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์25 เม.ย. 2561 10:23โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2561 20:47 ]

ติดตามข่าว ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์8 เม.ย. 2561 08:04โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ติดตามข่าว ด่วน สพป.ขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่

ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใน 30 มีนาคม 2561

โพสต์21 มี.ค. 2561 09:17โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2561 19:00 ]

ด่วนที่สุด สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2557  จำนวน 143 โรงเรียน 
3. USERNAME PASSWORD รหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน

ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลออนไลน์ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต (โรงเรียนทุกโรงเรียน 16 มีนาคม 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 18:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 18:50 ]


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งการกรอกข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
http://www.techno.bopp.go.th/schnet/
โดยใช้ USERNAME  PASSWORD รหัส SMIS 8 หลัก โดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือดำเนินการ
ข้อมูลจะใช้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้
      เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญ จึงใครขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงตามกำหนดใน วันที่ 16 มีนาคม  2561  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นายเทอดชัย  บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270  ictkk2@gmail.com   Id line therdchai2512

ข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา

โพสต์15 ก.พ. 2561 19:20โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา
ชิญประชุมทางไกลด้วยระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนสาขา
แบบสำรวจกรอกอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สำหรับโรงเรียนสาขา  http://bit.ly/2CncMzF

Link แบบสำรวจกรอกการซ่อมแซมและการขอติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

1-10 of 156