ข่าวด่วน สพป.ขก2


ารสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์

โพสต์20 ก.ค. 2564 03:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2564 10:22 ]

ารสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนต์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายละเอียดคลิกที่นี่ 

โรงเรียนทุกโรงเรียน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน

โพสต์28 มิ.ย. 2564 19:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 20:51 ]

(รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกสัปดาห์)โรงเรียนทุกโรงเรียน  ขอให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVDI19) โรงเรียนในสังกัด

1.หนังสือราชการ
2.คลิกที่นี่ http://202.29.173.26/open2564/
3. รหัส SMIS 

ด่วน ภายใน 10 มิย 64การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์14 มิ.ย. 2564 21:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนในโครงการ (จำนวน 141 โรงเรียน)  ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามรายละเอียดดังแนบ  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร. 086-8567270

4.โรงเรียนเป้าหมาย 141 โรงเรียน (หมายเหตุโรงเรียนที่เรียนรวมทุกชั้นใช้ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม)

ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/ 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 20:47โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2564 06:43 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/ 2564  ผ่านZoom วันที่ 2 มิถุนายน  2564 เวลา 08.00 น -12.00 นโดยเปิดให้ทดสอบระบบ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2  ด้วยระบบ Zoom  โดยกำหนดทสอบระบบประชุม วันที่ 1 มิถุนายน 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)ระลอกไหม่ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์28 พ.ค. 2564 06:36โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2564 04:44 ]

ด่วนที่สุด (28พค2564)ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 4 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน ในการนี้จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดและรายงานผลการดำเนินงาน  (ภายใน28พค2564) คลิกที่นี่ 

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ On-hand ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์27 พ.ค. 2564 03:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2564 06:20 ]

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ On-hand ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 12.00 น.
1.หนังสือแจ้ง โรงเรียน
2.แบบกรอกข้อมูล (เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน)

3.กรอกข้อมูลออนไลน์ 

4. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

ด่วนที่สุด แบบติดตาม สภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

โพสต์25 พ.ค. 2564 18:53โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2564 19:04 ]

แบบติดตาม สภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายงานทุกโรงเรียน ภายใน 26 พค 2564)
คำชี้แจง
1. แบบติดตามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. แบบติดตาม แบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็น 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเด็น 2 การเลือกหนังสือเรียนจำแนกตามรายวิชาและชั้นปี
ประเด็น 3 การเลือกหนังสือเรียนจำแนกตามสำนักพิมพ์และรายวิชา
ประเด็น 4 งบประมาณและการจัดซื้อ
ประเด็น 5 การได้รับหนังสือเรียน

การสำรวจ ข้อมูลความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน นักเรียน และครู

โพสต์24 พ.ค. 2564 02:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 09:13 ]

แบบสรุปสำรวจข้อมูลสำหรับ  ครู และ นักเรียน ความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต  ครู เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการภายใน 26  พค 2564สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์20 พ.ค. 2564 02:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน ในการนี้จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดและรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเว็บไซต์ http://202.29.173.26/covid19/โดยใช้รหัส SMIS 8 หลัก เป็น UN/PW ให้แล้วเสร็จภาย 
ในวันที่ 30 เมษายน  2564     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย  บัวผาย 0868567270

ลิ้งสำรอง ระบบ e-office เนื่องจากระบบระบบเครือข่าย UNINET ขัดข้อง

โพสต์22 เม.ย. 2564 21:32โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 20:10 ]

เรียน  ท่าน ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทุกท่าน  เนื่องจากระบบเครือข่าย UNINET ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักล่มเนื่องจากสาย fiber ขาด (อยู่นอกเหนือการดูแลของ สพป.ขอนแก่น เขต 2)  ซึ่งการซ่อมบำรุงในช่วงนี้ อาจจะล่าช้าหรือใช้เวลาหลายวันได้   มีผลทำให้ระบบบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของ  สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีปัญหา โดยเฉพาะระบบ e-office   การแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบสำรอง (เวลา 10.00 น.วันที่ 23 เมย 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งระบบสำรองจะทำให้การใช้งานช้ากว่าปกติ  โดยท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ e-office ได้ซ่องทางสำรองที่ นี่ http://122.154.128.164/amssplus/ ยกเว้นระบบสลิปเงินเดือนยังใช้งานไม่ได้ ส่วนระบบอื่น ปกติ  (ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2 โทร 086-8567270)
วันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.30 น.

หากในสถานณ์ปกติ ให้ใช้ที่นี่ http://202.29.212.228/amssplus/

1-10 of 247