ข่าวด่วน สพป.ขก2


คำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home

โพสต์15 เม.ย. 2564 17:35โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ออกคำสั่ง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน Work Form Home ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)

ข้อมูลภายใน18กพ63การนิเทศติดตาม จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของสถานศึกษา (แบบออนไลน์)

โพสต์25 ม.ค. 2564 00:37โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 20:00 ]

ภายใน 18 กพ 2563 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต มีนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมด้ายกายภาพของบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้สะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยทุกโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะต้องมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนิเทศ ติดตาม โดยการกรอกข้อมูลและถ่ายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณสถานที่ตามแบบโดยให้ท่านมอบหมายบุคลากร ในโรงเรียนดำเนินการ และรายงานข้อมูลออนไลน์ http://www.kkn2.esdc.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณ 1 เดือน )  (ภายใน 25 มค 64)สำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV

โพสต์21 ม.ค. 2564 02:10โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 19:54 ]

(ภายใน 25 มค 64)สำรวจข้อมูลปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV 

การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการติดตามมาตรการ ป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์15 ม.ค. 2564 02:23โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่า สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับระบบกำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม-มกราคม 2564) ผ่านระบบอนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ covid.moe.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2564   การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563
          (เดือนธันวาคม-มกราคม 2564) ผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่นี่ covid.moe.go.th 

รายงาน การปิดเรียนในสถานการ โควิด 19 (รอบ 2)

โพสต์13 ม.ค. 2564 20:12โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย

รายงาน การปิดเรียนในสถานการ โควิด 19 (รอบ 2)

ด่วน ตรวจสอบงบประมาณเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

โพสต์16 ธ.ค. 2563 14:38โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย

ด่วน   ตรวจสอบงบประมาณเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของท่าน  เพื่อไม่ให้อินเทอร์เน็ต สะดุด รายละเอียดคลิกที่นี่

ด่วน สำรวจนักเรียนเก่งวิทย์ คณิต

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

               ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเตรียมสอบ และพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

               ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนส่งแบบสำรวจ (แม้ไม่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) ตามเอกสารที่แนบ ทาง E-office ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ไปที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อจะได้จัดทำเป็นห้องเรียนพิเศษตามนโยบายต่อไป

หนังสือนำส่ง

แบบสำรวจข้อมูล

ข้อมูลแต่ละชีต

ด่วน สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 รายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์4 ธ.ค. 2563 05:42โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2563 19:25 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลของครูผู้สอนใน 4 รายวิชาที่มีการสอบ O-NET เป็นรายบุคคล จากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

               ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้กรอกตอบแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลิงค์ http://gg.gg/KK2-P6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลิงค์ http://gg.gg/KK2-M3 หรือ QR Code ท้ายหนังสือ โดยผู้เข้าบันทึกให้ลงชื่อเข้าระบบของ e-mail ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการต่อไป

หนังสือนำส่ง

รายชื่อโรงเรียนระดับชั้น ป.6

รายชื่อโรงเรียนระดับชั้น ม.3

ลิ้งค์ส่งข้อมูลครูสอนชั้น ป.6   มีความจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail ครับ

ลิ้งค์ส่งข้อมูลครูสอนชั้น ม.3  มีความจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail ครับ

ด่วน 1 ธันวาคม 63 การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนระดับชั้นเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์28 พ.ย. 2563 04:13โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2563 21:50 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จะได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศครูผู้สอนในระดับชั้นเรียน   วิชาเรียน ในระดับห้องเรียนทุกคนทุกชั้นเพื่อให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สามารถติดต่อสื่อสารไปยังคุณครูผู้สอน ได้ทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน เพื่อช่วยเหลือ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของคุณครู โดยจะพัฒนาไปสู่ระบบออนไลน์ต่อไปในอนาคตต่อไป โดยในเบื้องต้นขอให้โรงเรียนมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Word  ส่งข้อมูลไฟล์ข้อมูลในระบบออนไลน์ สามารถเข้าที่ http://gg.gg/teacherkk2   ขอให้ดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2563  

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล
 1. บ้านโนนสาวเอ้
 2. บ้านป่าม่วง 

     การจัดทำ MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษา (บรรจุใหม่)

     โพสต์27 พ.ย. 2563 02:14โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย

     การจัดทำ MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษา (บรรจุใหม่)  รายละเอียดคลิกที่นี่

     1-10 of 237