ข่าวด่วน สพป.ขก2


เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 (สิ้นปีงบประมาณ 2564)

โพสต์21 ต.ค. 2564 00:22โดยwannapa suarod   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2564 00:22 ]

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

โพสต์11 ต.ค. 2564 04:18โดยนายเทอดชัย บัวผาย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคิดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1  เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่ 

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564

โพสต์6 ต.ค. 2564 21:41โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

          สพป.ขอนแก่น เขต จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1

โพสต์5 ต.ค. 2564 02:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2564 02:21 ]

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ คลิกที่นี่ 

เผยแพร่งบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โพสต์22 ก.ย. 2564 00:49โดยwannapa suarod

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

          สพป.ขอนแก่น เขต 2  จึงขอนำเสนอข้อมูลรายงานงบทดลอง  ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด

เชิญชวน คุณครูสมัครใช้ แอปพลิเคชั่น เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

โพสต์14 ก.ย. 2564 01:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 02:07 ]

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบคลังสื่อออนไลน์ (OBEC Content Center)  ได้จัดทำคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ และชุดโปรแกรมที่ให้คุณครูสามารถนำมาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับ การขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้คุณครูผู้สอนทุกท่านเข้าไปศึกษาและสมัครเป็นสมาชิกพร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน https://contentcenter.obec.go.th/  และรายงานผลการใช้งานและรับใบประกาศดังแนบ 

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์9 ก.ย. 2564 20:15โดยwannapa suarod

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเบิก จึงให้โรงเรียนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และจัดส่งเอกสารเพื่อจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 มิฉะนันงบประมาณจะถูกพับไป โรงเรียนต้องรับผิดชอบเอง 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์

โพสต์2 ก.ย. 2564 00:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2564 00:56 ]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563" ด้วยระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมดังไฟล์ที่แนบ

เรียนเชิญ คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ส่งผลงานคลิป VDO มีวิธีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

โพสต์24 ส.ค. 2564 21:29โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ที่มีวิธีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถนำเสนอคลิปวีดีโอฯ ดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 10 นาที ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และผลงานที่ได้รับคัดเลือกยังจะได้รับเงินสนับสนุน ผลงานละ 1,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270  คลิกที่นี่ https://sites.google.com/esdc.go.th/kk2-media/vdo

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

โพสต์14 ส.ค. 2564 07:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2564 01:26 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางดังนี้   https://webinar.dlit.ac.th  สามารถรับชมได้ 3 ช่องทาง      
    1. Obec Chanel :www.obectv.tv
     2.. Facebook : OBEC Chanel
      3.YouTube :OBEC Channel

และขอความร่วมมือคุณครูที่เข้ารับการอบรมที่ที่ผ่านการอบรมกรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.คลิกที่นี่ กรอกข้อมูล

2. คลิกตรวจสอบการรายงาน


          จึงใคร่เชิญชวนคุณครู ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมออนไลน์ตามความสนใจตามกำหนดการดังแนบ  หากคุณครูในสังกัดเข้ารับการอบรมจบให้ท่านกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2    รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มือถือ 086-8567270 ID-LINE:therdchai2512


1-10 of 258