ข่าวด่วน สพป.ขก2


การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์29 เม.ย. 2562 20:01โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 22:00 ]

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
2. ใบเกียรติบัตร 
    2.1 เกียรติบัตรเขียนตามคำบอก
              2.1.1.เกียรติบัตรเฉลี่ยร้อยละ 100 รายโรงเรียน  1.ชนบท 2 อำเภอบ้านไผ่ 3.เปือยน้อย 4.มัญจาคีรี  5.โคกโพธิ์ไชย 6.บ้านแฮด
              2.1.2 เกียรติบัตรเฉลี่ยร้อยละ 100 รายห้องเรียน  1.ชนบท 2 อำเภอบ้านไผ่ 3.เปือยน้อย 4.มัญจาคีรี  5.โคกโพธิ์ไชย 6.บ้านแฮด
              2.1.3  file excel ข้อมูล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.2 เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับ ดีมาก ทุกห้องเรียน
              2.2.2. ทำเนียบข้อมูล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.3 เกียรติบัตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            2.3.8 O-NET2561 โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1-10  ชั้น ป.6  ชั้น ม.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.4  เกียรติบัตร  NT  ปีการศึกษา 2561
       

   2.5 ใบประกาศ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  RT สพป ขอนแก่น เขต 2  

HOT นิเทศร่วมใจ 19 มีนาคม 2562

โพสต์14 มี.ค. 2562 23:54โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 23:59 ]

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียดคลิกที่นี่

การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลาย ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 21:51 ]

การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย
1. วิธีการบันทึกคะแนน
2. วิธีการแปลงคะแนนสอบ
3. แก้ไขไฟล์ภาษาไทย ป.2 และ ภาษาอังกฤษ ป.5
4. การรายงานข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษา
   4.1 รายงานเฉพาะค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละวิชาและระดับชั้นผ่านทางระบบออนไลน์  ตาม QR CODE
   4.2 รายงานเป็นไฟล์ EXCEL แต่ละวิชาและระดับชั้น  ผ่านทางอีเมล์ : thepphana@hotmail.co.th โดย Zip  ไฟล์ excel ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบการทดสอบ ศน.เทพนา เครือคำ  โทร  0807388989
   4.3 นำเสนอ PPT ขั้นตอนการทำงาน คลิก

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา

       ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จะดำเนินการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) การวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 4) การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

       ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งครูที่สนใจสมัครสอบโดยมีค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือ http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1547197331.pdf


หนังสือนำส่ง

สิ่งที่สงมาด้วย


ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 19:15โดยประสงค์ พรหมเมตตา

    ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 โดยจัดประกวดรอบคัดเลือกผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 ศูนย์ และรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะดำเนินการโดย สสวท.  

     ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการและการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org/ หรือ ทาง short URL และ QR code ที่ปรากฎในแผ่นประชาสัมพันธ์

หนังสือนำส่ง

โปสเตอร์


ประกาศเลขที่นั่งสอบ วิชาการนานาชาติ ปี2562 รอบสอง ระดับประเทศ

โพสต์16 ก.พ. 2562 19:52โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์สอบวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2562 (ศูนย์สอบที่ 17) รอบสอง ระดับประเทศ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ดังเอกสารที่แนบครับ

คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 00:12 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนด การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบอัตนัยในการทดสอบดังกล่าว เป็นกรรมการต่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากัน ในการนี้โรงเรียนสามารถตรวจสอบคำสั่งได้ตามลิงค์ที่แจ้ง และขอเชิญกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แจ้ง ตามลิงค์เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/ 

ประกาศผลทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการฯ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:39โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 22:40 ]

ตามที่โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.25 ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทดสอบเมื่อ 26 มกราคม 2562 ได้ประกาศผลแล้ว และขอให้โรงเรียน/นักเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับโล่และเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่ 

เกียรติบัตร การทดสอบวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 22:28โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ตามที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง / เหรียญเงิน / เหรียญทองแดง) ดังเอกสารที่แนบครับ

คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ม.ค. 2562 00:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 21:26 ]

สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอส่งคำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกาา 2561 และเรียนเชิญคณะกรรมการประชุม ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วยตัวแทนศูนย์สอบ , หัวหน้าสนามสอบ, กรรมการกลาง , ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบทุกคน  แบ่งกรรมการเป็น ๒ ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย เวลา 08.30 - 12.00 น.

  ชุดที่ 2 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอชนบท , มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย เวลา 13.30 - 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ http://prasong.esdc.go.th/ 

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งอำนวยการและรับส่งข้อสอบ

1-10 of 191