ข่าวด่วน สพป.ขก2


สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:16โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 00:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ช่วงปิดภาคเรียน  โครงการปิดเทิมเติมความรู้ ครั้งที่ 18  คลิกที่นี่

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์17 ก.ย. 2562 09:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย

นิเทศร่วมใจ ภาคเรียนที่ 1/2562  คลิกรายละเอียดต่อที่นี่ ครับ

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning

โพสต์24 ส.ค. 2562 16:28โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning    เพื่อของบประมาณ สนุนสนุน รายละเอีดคลิกที่นี่

ข่าว มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 16:34 ]

ข่าว  มหกรรมวิชาการ นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่   https://www.sillapa.net/home/

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน   และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน  รวมทั้งสิ้นโรงเรียนละ  3 คน    ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:30โดยประสงค์ พรหมเมตตา

สสวท.จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2392 4021 ต่อ 2203 (นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว และนายจเร  ปานเมือง) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

แจ้งส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สทศ. จึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 28 สิงหาคม  2562  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย ครับ

HOT :คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการทดสอบเขียนตามคำบอก ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 10:01โดยนายเทอดชัย บัวผาย

HOT :คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการทดสอบเขียนตามคำบอก ภาคเรียนที่ 1/2562  รายละเอียดคลิกที่นี่

สำรวจข้อมูล เพื่อรับเกียรติบัตรระดับสพฐ.สำหรับรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ dltvและมี Onet สูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์3 ก.ค. 2562 00:44โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำรวจข้อมูล เพื่อรับเกียรติบัตรระดับสพฐ.สำหรับรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ dltvและมี Onet สูงกว่าระดับประเทศ  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44  โรงเรียนโดยจะต้องกรอกข้อมูล  โดยจะต้องกรอกข้อมูลยืนยัน ภายน 10 กค 2562  รายละเอียดคลิกที่นี่

1-10 of 204