ข่าวด่วน สพป.ขก2


ด่วน แจ้งเงินงวด รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) จำนวน 99 โรงเรียน

โพสต์3 ก.ย. 2561 02:38โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 02:43 ]

  สพฐ จัดงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD  สนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่ายดาวเทียม จำนวน 99 โรงเรียน
1. หนังสือราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดซื้อจัดจ้าง   การเงินพัสดุ  นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ 086-2312507
ข้อมูลด้านเทคนิค/ICT      นายเทอดชัย  บัวผาย     086-8567270

ด่วน แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2561 รายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรงเรียน

โพสต์31 ส.ค. 2561 06:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ด่วน แจ้งอนุมัติเงินงวด ปี 2561 รายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 88 โรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2561  พร้อมทั้งรายละเอียดดังแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดซื้อจัดจ้าง   การเงินพัสดุ  นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ 086-2312507
ข้อมูลด้านเทคนิค/ICT      นายเทอดชัย  บัวผาย     086-8567270

เชิญ ทดสอบความรู้ NEW DLTV รับใบประกาศ(การประชุมทางไกล NEW DLTV)

โพสต์26 ส.ค. 2561 23:22โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 06:47 ]

ติดตามกระดานข่าว ด่วน

โพสต์31 ก.ค. 2561 15:59โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ติดตามกระดานข่าว ด่วน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คลิกที่นี่

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 06:52โดยนายเทอดชัย บัวผาย

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา  2561 คลิกที่นี่

แจ้งด่วน การยืนยันข้อมูลการขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV (106 โรงเรียน)

โพสต์25 มิ.ย. 2561 18:22โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ตามที่ สพฐ แจ้งให้โรงเรียนที่ได้ส่งข้อมูลขอจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณดาวเทียมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามหนังสือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ ศธ 04026/942  ลงวันที่ 21 มีนาคม  2561 โดยมีโรงเรียนที่เสนอของบประมาณในครั้งนั้น จำนวน 106  โรงเรียนตามรายชื่อ โดย  สพฐ ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว (106 โรงเรียน)ส่งเอกสารยืนยันข้อมูล พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสาร/ผอ ลงนาม (ที่ กลุ่มนิเทศฯ )ภายใน 6 กรกฎาคม 2561  และ สพป.ขก 2 รวบรวมเอกสารฉบับจริง ส่ง สพฐ ภายใน 10 กรกฏาคม 2561   คลิกหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 01:18 ]

การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโนบายให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการะบบอินเทอร์เน็ตเอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งข้อมูลภายใน 12 มิถุนายน 2561   คลิกที่นี่

ข่าว HOT โครงการอบรมครูครบวงจร (งบ 10,000 บาท)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 06:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ข่าว HOT วันนี้ โครงการอบรมครูครบวงจร สพป.ขก 2 จัดทำเว็บไซต์ สนับสนุนโครงการ  (งบ 10,000 บาท) คลิกที่นี่ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

โพสต์27 พ.ค. 2561 20:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2561 20:49 ]

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์22 พ.ค. 2561 07:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 15:18 ]

ด่วนที่สุด สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้นอนุบาล  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล (Video Conference)  เกี่ยวกับเทียม รูปแบบใหม่ (New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา ออกอากาศในช่องทาง OBECTV2  และ OBECTVONLINE ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งมายังโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนอนุบาล ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดสอนอนุบาล ได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ตามตัวอย่างแบบสำรวจเก็บไว้เป็นข้อมูลของโรงเรียนและต้องกรอกออนไลน์ ทาง  http://www.dlthailand.com/dltvkd/  ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.เพื่อขอรับสนับสนุนอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) ให้ทันการต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการกรอกข้อมูล   นายเทอดชัย บัวผาย ๐๘๖-๘๕๖๗๒๗๐ และ นางจิระภา  ธรรมนำศีล ๐๖๑-๙๖๕-๔๔๒๙ | คลิกหนังสือราชการ   |  คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์ |  

1-10 of 162