2563 สำรวจข้อมูลจัดทำทำเนียบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 00:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใช้ระบบงานสารบรรณโดยการสื่อสารทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และข้อมูลอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงใคร่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลเดิมให้ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ในภายใน วันที่  30 มิถุนายน   2563 ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ 
1.ชื่อเจ้าหน้าทีธุรการ(ปัจจุบัน) 2.มือถือเจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ID LINE4.e-mail5.ภาพเจ้าหน้าที่ธรการ6.ฃื่อผู้บริหาร7.ตำแหน่งผู้บริหาร8.มือถือผู้บริหาร

1.หนังสือ ราชการ

Comments