รายงานผลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันในโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

โพสต์12 เม.ย. 2560 02:23โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 02:28 ]
รายงานผลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันในโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๘ น.

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน

อ้างถึง

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.หลักฐานการแจ้งหนังสือที่อ้างถึง

๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๒๐๘

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐                                                 จำนวน ๑ ชุด

๓. รายงานการประมวลผลความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน  จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลคัดกรองเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนแจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรอง (ย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน

เสียชีวิต อายุเกิน หรือพักการเรียน ฯลฯ)  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๓. ให้โรงเรียนแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดทข้อมูล

๔. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๕. ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

กรอกข้อมูลในระบบให้รีบดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

๖. ให้โรงเรียนส่งสำเนาแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการดังนี้

๑. หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบทุกครั้ง ให้ท่านแจ้ง Admin โรงเรียนได้เข้าไประบบของตัวเอง แล้วไปที่ความคืบหน้า เพื่ออัพเดทข้อมูล โดยให้ Admin โรงเรียนใช้ User ที่ขึ้นต้นด้วย school@05...._IT  และตามด้วย Password ที่เป็นของ Admin โรงเรียน  จึงจะทำให้การประมวลผลของเขตพื้นที่การศึกษาตรงกับการประมวลผลของโรงเรียน

๒. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  Username/Password ของโรงเรียน  การกรอกข้อมูลผ่านเว็บ

แอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าน ศน.เทอดชัย บัวผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทร. 086-856-7270

๓. หากมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสาร แนวทางการดำเนินงาน คำจำกัดความ ใน

แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒  ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. 098-637-9108

๔. หากข้อมูลการประมวลผลการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนไม่ตรงกับข้อมูลการประมวลผลการคัดกรองนักเรียนยากจนของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ติดต่อมาที่ พรเพ็ญ กรีเงิน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. 098-637-9108

๕. ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบรีบดำเนินการโดยด่วน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากพบว่าตอนนี้โปรแกรมใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนานมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ดูจากรายงานการประมวลผลที่แนบมาพร้อมนี้ ดูจากจัดทำข้อมูลหน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 21 ใช้เวลา Print Scrn ตั้งแต่เวลา 13.28 น. ถึงเวลา 15.12 น. จึงกังวลว่าโปรแกรมจะมีปัญหาเนื่องจากจะมีผู้มาใช้คัดกรองนักเรียนยากจนเป็นจำนวนมากในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้      ดูรายละเอียด
Comments