แบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักเรียนไปเรียนรวม)

โพสต์17 พ.ค. 2560 03:51โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการเสนอขอรับ จัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ค่าพาหนะ/ค่าบริหารรถรับส่งนักเรียน) ในภาคเรียนที่ 1/2560 รวมทั้งเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายที่กำหนดดังนั้น จึงให้โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางวิภาดา  ทองแสนคำ 081-7082074    คลิกหนังสือราชการ
นางวิภาดา  ทองแสนคำ 081-7082074    แบบกรอกข้อมูล     หนังสือราชการ

Comments