การบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC สำหรับโรงเรียนที่เปิดรับชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ขวบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์5 มิ.ย. 2560 01:54โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 01:55 ]
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่เปิดรับชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ขวบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดตามแนวปฏิบัติข้อ ๑  จำนวน ๑ ชุด
 ๒. ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดตามแนวปฏิบัติข้อ ๒  จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดตามแนวปฏิบัติข้อ ๓   จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่มีความประสงค์จะขอเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยู่ในแนวทางปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น
 ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  จำนวนทั้งสิ้น ๙๑ โรงเรียน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑, ๒, ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวข้างต้นได้บันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ขวบ ในระบบ DMC ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จักขอบคุณยิ่ง                 
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com    คลิกที่นี่
Comments