เรื่อง การขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:03โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2560 02:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้รายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เมลล์ machee999@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้จัดทำข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่โรงเรียนรายงานในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงภายในครอบครัว ให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไว้ได้เองตามควรแก่อัตภาพไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น และขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการดังนี้
๑. โรงเรียนที่เคยรายงานข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการติดตามช่วยเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑ (หากไม่ได้เก็บสำเนาไว้ที่โรงเรียนติดต่อขอทราบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือที่ นางพรเพ็ญ กรีเงิน) ได้ตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ หรือเห็นว่ามีประชากรวัยเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒,๓
๒. โรงเรียนที่ไม่ได้รายงานข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียนที่ต้องได้รับการติดตามช่วยเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เข้าหลักเกณฑ์ในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ฯ มีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์สำหรับประชากรวัยเรียนในโรงเรียนได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒,๓
๓. โรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนี้
๓.๑ ให้จัดทำแบบบันทึกขอความช่วยเหลือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔ สำหรับประชากรวัยเรียนในโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือ จำนวน ๑ คน ต่อ ๑ ชุด
๓.๒ สรุปข้อมูลตามบัญชีสรุปงบหน้าเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. โรงเรียนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลือให้กับเด็กในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์ตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ (ไม่รับเอกสารทาง E-mail) ที่นางพรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จักขอบคุณยิ่ง   คลิกที่นี่
Comments