แจ้งด่วน การยืนยันข้อมูลการขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV (106 โรงเรียน)

โพสต์25 มิ.ย. 2561 18:22โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ตามที่ สพฐ แจ้งให้โรงเรียนที่ได้ส่งข้อมูลขอจัดสรรงบประมาณซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณดาวเทียมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามหนังสือ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ ศธ 04026/942  ลงวันที่ 21 มีนาคม  2561 โดยมีโรงเรียนที่เสนอของบประมาณในครั้งนั้น จำนวน 106  โรงเรียนตามรายชื่อ โดย  สพฐ ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว (106 โรงเรียน)ส่งเอกสารยืนยันข้อมูล พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสาร/ผอ ลงนาม (ที่ กลุ่มนิเทศฯ )ภายใน 6 กรกฎาคม 2561  และ สพป.ขก 2 รวบรวมเอกสารฉบับจริง ส่ง สพฐ ภายใน 10 กรกฏาคม 2561   คลิกหนังสือราชการ
Comments