แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE หรือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนละ 1 คน

โพสต์30 มิ.ย. 2560 00:26โดยkkn2 admin
สพป.ขก.2 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน  TO BE NUMBER  ONE หรือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนละ  1  คน  เข้าอบรมในวันที่  11  กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมศุนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สพป.ขก.2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Comments