แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์9 ก.ย. 2564 20:15โดยwannapa suarod
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเบิก จึงให้โรงเรียนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และจัดส่งเอกสารเพื่อจัดทำ PO ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 มิฉะนันงบประมาณจะถูกพับไป โรงเรียนต้องรับผิดชอบเอง 
Comments