แจ้งเลื่อนการประชุมจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์16 พ.ค. 2560 23:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๔๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๔๖๕  ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารการแจ้งเลื่อนจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (ทางFacebook) จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จะจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จำนวน ๑ วัน  จำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ภาคเช้า  เป็นโรงเรียนในอำเภอ ชนบท  มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ไชย และรุ่นที่ ๒ ภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในอำเภอ บ้านไผ่ บ้านแฮด และเปือยน้อย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงขอเลื่อนประชุมการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ออกไปก่อน  หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ทราบแล้ว  จึงจะแจ้งกำหนดการประชุมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ทราบต่อไป  สำหรับบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ให้ส่งมาที่อีเมลล์  machee999@gmail.com   ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Comments