แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์23 พ.ค. 2560 23:39โดยนายเทอดชัย บัวผาย
แจ้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา ๒๕๖๐   รายละเอียดดังแนบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕                                  
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔  
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๘-๑๕๔๖-๑๖๐๐
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com    รายละเอียด
Comments