แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET2560

โพสต์7 ส.ค. 2560 02:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา
เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
         ขอความร่วมมือส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2560  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย
         พร้อมพิมพ์รายงานผลการส่งข้อมูลหน้าจอระบบออนไลน์ แล้วผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน ลงนามกำกับ ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อการตรวจสอบในลำดับต่อไป
Comments