แจ้งส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 ก.ค. 2562 23:22โดยประสงค์ พรหมเมตตา
เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สทศ. จึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. ที่ http://www.niets.or.th  ภายในวันที่ 28 สิงหาคม  2562  และให้บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครบทุกช่องที่ สทศ.กำหนดด้วย ครับ
Comments