แจ้งอบรม “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team”

โพสต์25 เม.ย. 2560 21:58โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สพฐ.กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team” ในวันที่ 27 – 29 เมษายน  2560 ณ โรงแรมอเวนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งโรงเรียนต่อไปนี้เข้าอบรม ดังเอกสารที่แนบ
1.
บ้านทุ่งมน
2.บ้านป่างิ้วหนองฮี
3.บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
4.นาจานซับสมบูรณ์
5.โคกโกโคกกลาง
6.บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
7.บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
8.บ้านดู่ใหญ่
9.บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
10. บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
Comments