ด่วน สำรวจนักเรียนเก่งวิทย์ คณิต

โพสต์6 ธ.ค. 2563 18:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา

               ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเตรียมสอบ และพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

               ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนส่งแบบสำรวจ (แม้ไม่มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) ตามเอกสารที่แนบ ทาง E-office ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ไปที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อจะได้จัดทำเป็นห้องเรียนพิเศษตามนโยบายต่อไป

หนังสือนำส่ง

แบบสำรวจข้อมูล

ข้อมูลแต่ละชีต

Comments