ด่วน สำรวจรายชื่อครูผู้สอนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 รายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ

โพสต์4 ธ.ค. 2563 05:42โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2563 19:25 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลของครูผู้สอนใน 4 รายวิชาที่มีการสอบ O-NET เป็นรายบุคคล จากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

               ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนได้กรอกตอบแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลิงค์ http://gg.gg/KK2-P6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลิงค์ http://gg.gg/KK2-M3 หรือ QR Code ท้ายหนังสือ โดยผู้เข้าบันทึกให้ลงชื่อเข้าระบบของ e-mail ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการต่อไป

หนังสือนำส่ง

รายชื่อโรงเรียนระดับชั้น ป.6

รายชื่อโรงเรียนระดับชั้น ม.3

ลิ้งค์ส่งข้อมูลครูสอนชั้น ป.6   มีความจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail ครับ

ลิ้งค์ส่งข้อมูลครูสอนชั้น ม.3  มีความจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail ครับ

Comments