การจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 มิ.ย. 2560 01:50โดยนายเทอดชัย บัวผาย

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทุกโรงเรียน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศการรับนักเรียนอายุ ๓ ขวบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๔ ขวบ และชั้นอนุบาล ๒ อายุ ๕ ขวบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑,๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่องการจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิม ชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๔ ขวบ  และชั้นอนุบาล ๒  อายุ ๕ ขวบ เป็น ชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ขวบ  ชั้นอนุบาล ๒ อายุ ๔ ขวบ  และชั้นอนุบาล ๓ อายุ ๕ ขวบ  และโรงเรียนที่รับนักเรียนอายุ ๔-๕ ปี จัดชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาล ๒ และชั้นอนุบาล ๓ ตามลำดับ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทราบและถือปฏิบัติ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คลิกรายละเอียด
Comments