การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์8 พ.ค. 2560 03:38โดยนายเทอดชัย บัวผาย
อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๖/ว๑๓๗๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

 สิ่งที่ส่งมาด้วย    

๑. สรุปผลการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียน ณ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๓๐ น.               จำนวน ๑ ชุด

๒. ป้ายการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.๑        จำนวน ๑ ชุด

๓. สรุปการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้น ป.๑        จำนวน ๑ ชุด      

๔. webระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน                             จำนวน ๑ ชุด

๕. คู่มือการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๖๐      จำนวน ๑ ชุด

๖. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.๐๑)             จำนวน ๑ ชุด

๗. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน (แบบ นร.๐๒)            จำนวน ๑ ชุด

๘. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                           จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้แจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๒๓.๕๙ น.  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้สรุปผลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ณ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๒๔.๓๐ น.  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่งสรุปการประชุมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓  พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ทราบและดำเนินการดังนี้

๑.โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนครบ ๑๐๐% ที่ผ่านมา ให้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ครบถ้วนตามจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้คัดกรอง  ซึ่งสามารถเปิดดูข้อมูลได้ที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔  โดยใช้ User และ Password Adminโรงเรียนเปิดดูข้อมูลนักเรียนในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ที่ขึ้นต้นด้วย school@......_IT แล้วตามด้วย Password ซึ่งได้รับไปจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรอรับแจ้งการเปิดระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นนักเรียนที่เข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นอื่นๆ  และนักเรียนที่ตกหล่นจากข้อมูล DMC ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามคู่มือการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วยข้อ ๕  โดยใช้แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๖ และข้อ ๗ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ตามที่ได้รับแจ้งจากการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  เพื่อนำไปบันทึกข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   พร้อมทั้งจะได้บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบDMC ต่อไป

๓.ระบบDMC จะส่งข้อมูลนักเรียนยากจนโดยกรอกข้อมูลแบบ นร.๐๑ ไปยังระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔.โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนทุกคนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕.โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนให้ถูกต้อง โดยข้อมูลที่บันทึกในระบบDMC ต้องตรงกับระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ซึ่งระบบDMC และระบบคัดกรองนักเรียนยากจนจะปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูล เวลา ๒๔.๐๐ น. ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะใช้ข้อมูลนักเรียนยากจนตามแนวทางในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๗.โรงเรียนต้องแต่งตั้งครูประจำการเป็น Adminโรงเรียน ในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนโรงเรียนละ ๑ คน  หากเป็นผู้รับผิดชอบงานข้อมูลDMCด้วยยิ่งดี  สำหรับครูธุรการที่รับผิดชอบหลายโรงเรียนให้เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือAdminโรงเรียน

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จะจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จำนวน ๑ วัน  จำนวน ๒ รุ่น

-รุ่นที่ ๑ ภาคเช้า  คือ  โรงเรียนในอำเภอ ชนบท  มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ไชย

-รุ่นที่ ๒ ภาคบ่าย คือ โรงเรียนในอำเภอ บ้านไผ่  บ้านแฮด และเปือยน้อย

๙.โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๘  ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่อีเมลล์  machee999@gmail.com   ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Comments