การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

โพสต์21 เม.ย. 2560 02:24โดยkkn2 admin
เรื่อง  การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ประกาศขยายการคัดกรองนักเรียนยากจน                 จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวทางการแจ้งรายชื่อเด็กที่ไม่ได้คัดกรอง                 จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.๐๑)   จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา

     การรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ                             จำนวน ๑ ชุด

                    ในระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการดังนี้

                    ๑. แจ้ง Admin โรงเรียนได้แจ้งเด็กย้าย/ลาออก ไม่มีตัวตน พักการเรียน ทำไม่ทัน เสียชีวิต และอายุเกิน สามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  รายชื่อที่ขึ้นในหน้านี้ คือ รายชื่อของเด็กที่ยังไม่ได้คัดกรองเท่านั้นให้เลือกประเภทที่ต้องการแจ้งได้ เลือกให้ครบทุกคนในชั้น

และกดบันทึกการแจ้งสาเหตุ ซึ่ง Admin โรงเรียนเป็นผู้แจ้งสาเหตุได้เท่านั้น และขอให้แจ้งข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้คัดกรองภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๕๙ น.

                    ๒. หากโรงเรียนดำเนินการคัดกรองไปแล้วว่าเป็นนักเรียนยากจน แต่มาตรวจสอบข้อมูลอีกทีปรากฏว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งทางระบบแจ้งว่า ณ ตอนนี้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนทุกคนที่อยู่ในระบบ CCT ไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่? เพราะโรงเรียนได้เลือกเด็กว่าเป็นเด็กยากจนมาจาก DMC ก่อนหน้านี้

                    ๓. กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่เป็นเด็กยากจนแล้ว เลยไม่ได้คัดกรอง จะแจ้งสาเหตุไม่คัดกรองลงช่องไหน? ทางระบบแจ้งว่า กรณีแบบนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการคัดกรอง เนื่องจากโรงเรียนแจ้งรายชื่อว่าเป็นเด็กยากจนใน DMC เข้ามาก่อนหน้านี้ ให้กรอกข้อมูลเข้ามาตามความเป็นจริง

                    ๔. ให้ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ดังนี้

                        ๔.๑ แบบ นร.๐๑ คือ แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน ในแบบ นร.๐๑ หน้า ๑ ปรากฏข้อความ “ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน” ขอให้เป็นลายเซ็นจริงของผู้ปกครอง  ถ้าหากเซ็นไม่ได้ให้ใช้รอยนิ้วหัวแม่มือแทน แล้วเก็บเอกสารต้นฉบับจริงไว้ที่โรงเรียนเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ต้องการหากมีการแจ้งขอมา 

                      ๔.๒ ในแบบ นร.๐๑ หน้า ๒ ภาพถ่ายนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ปรากฏข้อความ “ขอรับรองว่าข้อมูล และภาพถ่ายของนักเรียนเป็นความจริง ลงชื่อครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน” ขอให้เป็นลายเซ็นจริงของครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน  แล้วเก็บเอกสารต้นฉบับจริงไว้ที่โรงเรียนเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ต้องการหากมีการแจ้งขอมา 
                       ๔.๓ แบบ นร.๐๒ คือ แบบรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ ในแบบ นร.๐๒ ปรากฏข้อความ “ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ลงชื่อ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. หรือ อพม.”   ขอให้เป็นลายเซ็นจริงของครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน  แล้วเก็บเอกสารต้นฉบับจริงไว้ที่โรงเรียนเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ต้องการหากมีการแจ้งขอมา

                   ๕. ในระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนตรวจสอบเอกสาร แบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ กับข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนให้ตรงกัน  และทางระบบแจ้งว่ายังไม่ต้องส่งเอกสารแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

                ๖. หากโรงเรียนมีความประสงค์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ก็สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ตรวจสอบได้   
                      ๗. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้  User/Password ของโรงเรียน  การกรอกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๘๖-๘๕๖-๗๒๗๐ 

                     ๘. หากโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกสารแนวทางการดำเนินงานคำจำกัดความ ในแบบ นร.๐๑ และแบบ นร.๐๒  ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางพรเพ็ญ กรีเงิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โทร. ๐๙๘-๖๓๗-๙๑๐๘     รายละเอียด คลิกที่นี่
Comments