การดำเนินงานการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์6 มิ.ย. 2560 21:59โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 01:48 ]
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กและมอบอำนาจ  จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา  จำนวน ๑ ชุด
๔. ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบ พฐ.๐๘) จำนวน ๑ ชุด
๕. รายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(แบบ พฐ.๐๘/๑)  จำนวน ๑ ชุด
ด้วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นการ

ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องดำเนินการก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน ๑ ปีการศึกษา

ในการนี้  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้ลงนามเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กและมอบอำนาจ  สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑

๒. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบ พฐ.๐๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒ พร้อมแนบบัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๓
 ๓. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบ พฐ.๐๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๔  พร้อมแนบรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบ พฐ.๐๘/๑) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (เด็กเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและดำเนินการตามส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๙๘-๖๓๗-๙๑๐๘
Comments