ข้อมูลภายใน18กพ63การนิเทศติดตาม จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของสถานศึกษา (แบบออนไลน์)

โพสต์25 ม.ค. 2564 00:37โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 20:00 ]
ภายใน 18 กพ 2563 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต มีนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมด้ายกายภาพของบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้สะอาดสวยงาม มีความปลอดภัยทุกโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะต้องมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนิเทศ ติดตาม โดยการกรอกข้อมูลและถ่ายภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณสถานที่ตามแบบโดยให้ท่านมอบหมายบุคลากร ในโรงเรียนดำเนินการ และรายงานข้อมูลออนไลน์ http://www.kkn2.esdc.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณ 1 เดือน )