การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 21:09 ]
การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น
             ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียนเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแนวนโยบายการพัฒนาที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   เพื่อให้การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงขอให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศภายในโรงเรียนของท่าน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Comments