การประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์21 ม.ค. 2560 23:06โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 23:13 ]
นายเสรี  ขามประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ  Online   กลุ่มเป้าหมายได้แก่  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน  210 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จำนวน  9 โรงเรียน 
 รวม 219  โรงเรียน  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  คือ        
รุ่นที่ 1 (ภาคเช้า 08.30-12.00)  ได้แก่  อำเภอเปือยน้อย   อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รุ่นที่ 2 (ภาคบ่าย 13.00-16.30)  ได้แก่  อำเภอบ้านไผ่   อำเภอบ้านแฮด  อำเภอชนบท
สถานที่อบรม  ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทยากร ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร คณะครูในโรงเรียนในสังกัด  เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2560 

ตลิกดูภาพกิจกรรม  คลิกรับใบประกาศ





Comments