การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์29 เม.ย. 2562 20:01โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 22:00 ]
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
2. ใบเกียรติบัตร 
    2.1 เกียรติบัตรเขียนตามคำบอก
              2.1.1.เกียรติบัตรเฉลี่ยร้อยละ 100 รายโรงเรียน  1.ชนบท 2 อำเภอบ้านไผ่ 3.เปือยน้อย 4.มัญจาคีรี  5.โคกโพธิ์ไชย 6.บ้านแฮด
              2.1.2 เกียรติบัตรเฉลี่ยร้อยละ 100 รายห้องเรียน  1.ชนบท 2 อำเภอบ้านไผ่ 3.เปือยน้อย 4.มัญจาคีรี  5.โคกโพธิ์ไชย 6.บ้านแฮด
              2.1.3  file excel ข้อมูล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.2 เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับ ดีมาก ทุกห้องเรียน
              2.2.2. ทำเนียบข้อมูล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.3 เกียรติบัตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            2.3.8 O-NET2561 โรงเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1-10  ชั้น ป.6  ชั้น ม.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.4  เกียรติบัตร  NT  ปีการศึกษา 2561
       

   2.5 ใบประกาศ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  RT สพป ขอนแก่น เขต 2