การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์14 พ.ค. 2560 22:35โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2560 23:39 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๑ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๒  จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๓  จำนวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ทราบและดำเนินการดังนี้
๑. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยู่ในแนวทางปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยอยู่ในแนวปฏิบัติข้อ ๑ หรือแนวปฏิบัติข้อ ๒ หรือแนวปฏิบัติข้อ ๓  ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
๒. โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา๒๕๖๐ ส่งเอกสารสำเนารายงานการประชุมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน ๑ ชุด  พร้อมด้วยแบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๑ หรือแบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๒ หรือแบบรายงานข้อมูลตามแนวปฏิบัติข้อ ๓ จำนวน ๑ ชุด  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  รายละเอียดดังแนบ

Comments