การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:57โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สสวท. ได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน ในระดับอำเภอทุกสังกัดให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ และเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนได้เข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดับอำเภอ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดย สสวท. จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ หนังสือเรียน คู่มือครูของ สสวท. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับชั้นเรียน
แจ้งโรงเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย สสวท.จะประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Comments