การทำสัญญาจ้างพี่เลี่ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์13 พ.ย. 2560 09:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับกำรแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณประจ ำปี 2561 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  โดยนำเอกสารมาทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้คลอดชีวิต  สพป.ขอนแก่น เขต 2รายละเอียดดังแนบ

Comments