การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2560 05:26โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 05:37 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ในปีการศึกษา ๒๕๕๙     ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                 จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า)ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                        จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                        จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา ๒๕๖๐      จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่พิการ หรือที่ด้อยโอกาส หรือที่พิการและด้อยโอกาส   ที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา ๒๕๖๐              จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ รายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) รอบ 9 เดือน  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ดำเนินการรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ และนำส่งแบบรายงานข้อมูลดังกล่าวมาที่เมลล์ machee999@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  จักขอบคุณยิ่ง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๓-๒๗๒-๖๘๕                           
โทรสาร ๐๔๓-๒๗๓-๗๗๔  
ผู้ปฏิบัติ : นางพรเพ็ญ กรีเงิน
โทร. ๐๙-๘๖๓๗-๙๑๐๘
Email : machee999@gmail.com
รายละเอียดคลิกที่นี่